THÔNG BÁO
Thông báo về việc đi học trực tiếp trở lại sau lũ
(19/10/2023 16:56)
Căn cứ diễn biến thời tiết và tình hình thực tế của mưa lũ hiện nay, tiếp theo Thông báo số 1135/TB-ĐHKH ngày 18/10/2023, Hiệu trưởng thông báo đến toàn thể cán bộ và sinh viên việc giảng dạy và học tập của Nhà trường theo nội dung chi tiết đính kèm bên dưới:

1. Giảng viên và sinh viên trở lại học trực tiếp bình thường tại Nhà trường theo thời khóa biểu kể từ ngày 20/10/2023 (thứ Sáu).

2. Đối với các buổi học đã nghỉ do mưa lũ, giảng viên chủ động thống nhất với sinh viên để sắp xếp thời gian dạy bù phù hợp và đăng ký trên Website Teacher’s Office của Nhà trường theo đúng quy định.

Nội dung chi tiết

Các thông báo khác: