THÔNG BÁO
Thống báo v/v Tổ chức bổ túc kiên thức cho các sinh viên Khóa 47 được phép vào lớp học phần muộn.
(01/11/2023 10:39)
Nhà trường thông báo đến các đơn vị, giảng viên và sinh viên liên quan biết việc bổ túc cho sinh viên Khóa 47 vào học muộn.
Các thông báo khác: