THÔNG BÁO
Thông báo về việc Tổ chức bổ túc kiến thức cho các sinh viên Khóa 47 được phép vào lớp học phần muộn
(01/11/2023 10:38)
Nhà trường thông báo cho các đơn vị liên quan và các sinh viên đã được Nhà trường biên chế vào Danh sách các lớp học phần cụ thể theo Nội dung chi tiết đính kèm bên dưới
Các thông báo khác: