THÔNG BÁO
Thông báo nghỉ dạy và học các lớp học phần buổi Chiều và Tối ngày 28/10/2023 (thứ Bảy)
(25/10/2023 08:57)
Căn cứ Chương trình công tác Đoàn và phong trào sinh viên năm học 2023-2024; Căn cứ Kế hoạch chào mừng năm học mới và chào đón sinh viên Khóa 47 cùng học sinh Khối 10 Trường THPT Chuyên Khoa học Huế, Nhà trường thông báo đến giảng viên và sinh viên được biết như sau:

1. Giảng viên và sinh viên được nghỉ dạy và học trực tiếp tại trường buổi Chiều và Tối ngày 28/10/2023 (thứ Bảy).

 2. Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên chịu trách nhiệm cắt lịch trên hệ thống quản lý đào tạo đại học, giảng viên chủ động thống nhất với sinh viên để đăng ký dạy bù cho các lớp học phần trong thời gian thích hợp.

Nội dung chi tiết

Các thông báo khác: