THÔNG BÁO
Thông báo cho sinh viên K47 nhận thẻ sinh viên liên kết với Ngân hàng
(16/10/2023 13:43)
Nhà trường thông báo đến sinh viên K47 đến phòng Đào tạo Đại học và Công tác sinh viên (E.105) đển nhận thẻ.
Các thông báo khác: