THÔNG BÁO
Quyết định khen thưởng sinh viên Thủ khoa theo ngành đào tạo
(09/10/2023 10:39)
Nhà trường thông báo đến toàn sinh viên Quyết định khen thưởng sinh viên Thủ khoa tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2023 theo ngành đào tạo. Chi tiết xem ở file đính kèm.
Các thông báo khác: