THÔNG BÁO
Công văn về việc nhập dữ liệu nội, ngoại trú sinh viên năm học 2023-2024
(29/09/2023 16:22)
Nhà trường yêu cầu sinh viên thực hiện các nội dung theo Nội dung chi tiết đính kèm bên dưới:

- Đối với sinh viên K47, trước ngày 11/10/2023, sinh viên phải khai báo đầy đủ, chính xác dữ liệu nội, ngoại trú tại trang sinh viên: https://student.husc.edu.vn mục Lý lịch cá nhân.

- Đối với sinh viên các Khóa tuyển sinh từ năm 2022 trở về trước. Trong vòng 20 ngày kể từ ngày thay đổi nơi cư trú, sinh viên phải cập nhật thông tin nội, ngoại trú tại Trang sinh viên: https://student.husc.edu.vn mục Lý lịch cá nhân.

Nội dung chi tiết

Các thông báo khác: