THÔNG BÁO
Thông báo mở đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên, học kỳ I, năm học 2023-2024 Đợt 2, tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
(26/09/2023 16:40)
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo đến sinh viên kế hoạch đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên, học kỳ I,đợt 2, năm học 2023 – 2024, thời gian và địa điểm cụ thể theo link sau: https://flts.huflis.edu.vn/Home/Announcement/3192

Thời gian thi hết cấp độ: Dự kiến tháng 12/2022 (sẽ có thông báo cụ thể).

Thời gian đăng ký:

-         Thời gian mở đăng ký: ngày 25/9/2023;

-         Thời gian hết hạn đăng ký: ngày 06/10/2023;

-         Bắt đầu học theo kế hoạch từ 07/10/2023.

Các thông báo khác: