THÔNG BÁO
Thông báo về việc mở thêm nhóm lớp học phần Giáo dục môi trường đại cương học kỳ 1, năm học 2023-2024
(22/09/2023 14:41)
Căn cứ đề nghị của Khoa Môi trường về việc biên chế số lượng sinh viên của hai lớp học phần Giáo dục môi trường đại cương Nhóm 19 và Nhóm 21, Nhà trường đã thực hiện việc sắp xếp lại danh sách sinh viên trong các lớp học phần này. Liên quan đến việc điều chỉnh này, Nhà trường mở thêm lớp học phần đồng thời thay đổi thời khóa biểu của các lớp như sau:

1.    Mở thêm 02 lớp học phần:

TT

Tên lớp học phần

Giảng viên phụ trách

Thứ

Tiết học

Phòng

1

Giáo dục môi trường đại cương – Nhóm 22

Dương Thành Chung

3

5 – 6

E402

2

Giáo dục môi trường đại cương – Nhóm 23

Lê Thị Phương Chi

4

7 – 8

E504

2.    Các lớp có sự thay đổi thời khóa biểu:

 

TT

Lớp sinh viên

Tên lớp học phần cũ

Tên lớp học phần mới

1

Kỹ thuật phần mềm (đặc thù) K47B

Giáo dục môi trường đại cương – Nhóm 21

Giáo dục môi trường đại cương – Nhóm 23

2

Hán Nôm K47

Giáo dục môi trường đại cương – Nhóm 19

Giáo dục môi trường đại cương – Nhóm 22

Nội dung chi tiết

Các thông báo khác: