THÔNG BÁO
Thông báo nhận giấy báo trúng tuyển K47
(02/10/2023 14:34)
Phòng Đào tạo Đại học và Công tác sinh viên thông báo đến sinh viên K47 đã nhập học chưa nhận giấy báo trúng tuyến đến tại phòng E.105 để nhận.
Các thông báo khác: