THÔNG BÁO
Kết quả Phúc khảo bài thi kết thúc học phần học kỳ III, năm học 2022-2023! (còn cập nhật...)
(21/09/2023 09:17)
Sinh viên lưu ý: ♣ Đơn đề nghị phúc khảo bài thi kết thúc học phần nộp tại Phòng Khảo thí & BĐCLGD ♣ Lệ phí cho mỗi đơn là 20.000đ/đơn. Nếu kết quả phúc khảo lệch so với điểm thi lần đầu, chậm nhất 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả phúc khảo, sinh viên đến nhận lại lệ phí phúc khảo tại đơn vị sinh viên đã nộp Đơn đề nghị phúc khảo. ♣ Kết quả phúc khảo là kết quả chính thức bài thi (dù cao hơn hay thấp hơn).
Các thông báo khác: