THÔNG BÁO
Thông báo về việc kiểm tra dữ liệu khen thưởng sinh viên năm học 2022-2023
(26/09/2023 17:19)
Sinh viên căn cứ vào danh sách dự kiến khen thưởng năm học 2022-2023 đính kèm để phản hồi nếu có.

Danh sách dự kiến

Tất cả các phản hồi của sinh viên qua: FORM

 

Các thông báo khác: