THÔNG BÁO
Thông báo cho sinh viên K47
(06/10/2023 08:01)
Nhà trường thông báo cho sinh viên K47 bổ sung thông tin còn thiếu để cấp thẻ ngân hàng. Chi tiết xem ở file đính kèm
Các thông báo khác: