THÔNG BÁO
Thông báo về việc nhận Giấy khen đối với sinh viên đạt loại Giỏi và Xuất sắc năm học 2022-2023.
(12/10/2023 15:51)
Nhà trường thông báo đến sinh viên được khen thưởng năm học 2022-2023 đến phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên (phòng E106) để nhận Giấy khen.
Các thông báo khác: