THÔNG BÁO
Thông báo về việc thay đổi phòng học các lớp học phần
(31/10/2023 08:45)
Căn cứ Kế hoạch tổ chức Cuộc thi ICPC Quốc gia năm 2023, Nhà trường thông báo đến cán bộ, giảng viên được biết phòng học của một số lớp học phần có sự thay đổi từ ngày 03/11/2023 đến ngày 04/11/2023 cụ thể theo Nội dung chi tiết đính kèm bên dưới

TT

Mã HP

Tên lớp học phần

Ngày

Tiết

Giáo viên

 

Phòng học cũ

Phòng học mới

1

TIN1103

Lập trình Python – Nhóm 17

03/11/2023

1 – 3

Đoàn Thị Hồng

Phước

B204-Lab9

B206-Lab7

2

TIN3073

Lập trình hướng đối tượng – Nhóm 20

03/11/2023

5 – 7

Trần Công

Mẫn

B204-Lab9

B202-Lab11

3

TIN4483

Xây dựng ứng dụng với .NET Framework – Nhóm 4

03/11/2023

9 – 11

Nguyễn

Dũng

B204-Lab9

B205-Lab8

4

TIN3073

Lập trình hướng đối tượng – Nhóm 7

04/11/2023

1 – 3

Đoàn Thị Hồng

Phước

B204-Lab9

B305-Lab2

5

TIN3073

Lập trình hướng đối tượng – Nhóm 17

04/11/2023

5 – 7

Ngô Nhân

Đức

B204-Lab9

B202-Lab11

Nội dung chi tiết

Các thông báo khác: