THÔNG BÁO
Thông tin tuyển dụng sinh viên của Cơ sở Cai nghiện Ma túy Bố Lá, Thành phố Hồ chí Minh.
(03/07/2020 08:39)
Phòng Đào tạo Đại học và Công tác sinh viên kính gửi đến các Khoa và các sinh viên quan tâm Thông báo tuyển dụng sinh viên đã tốt nghiệp của Cơ sở Cai nghiện Ma túy Bố Lá, Thành phố Hồ chí Minh. Đề nghị các Khoa có chuyên ngành liên quan hỗ trợ thông tin đến các sinh viên và cựu sinh viên của Khoa để tạo điền kiện cho các sinh viên cơ hội tìm được công việc mong muốn, phù hợp với chuyên môn. Trân trọng./.
Các thông báo khác: