THÔNG BÁO
Thông báo v/v tiếp nhận lưu học sinh Lào trở lại trường học tập
(03/07/2020 09:17)
Lưu học sinh Lào bắt buộc phải đến trường làm thủ tục trở lại trường học tập sau khi hoàn thành cách ly y tế.
Các thông báo khác: