THÔNG BÁO
Thông báo v/v nộp hồ sơ xét trợ cấp xã hội tháng 01, 02, 3, 4, 5, 6 năm 2020 cho sinh viên hệ chính quy
(10/07/2020 13:48)
Nhà Trường thông báo cho toàn thể sinh viên hệ chính quy, đang theo học tại trường thuộc một trong các đối tượng sau: Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa; Sinh viên tàn tật từ 41% trở lên và có khó khăn về kinh tế; Sinh viên là người dân tộc ít người thường trú 03 năm trở lên tại vùng cao, vùng sâu, vùng có điều kiện KT-XH khó khăn; Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế, vượt khó học tập trong năm 2020. Chuẩn bị hồ sơ và nộp về Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên từ ngày ra thông báo đến hết ngày 23/7/2020. Chi tiết cụ thể xem tại nội dung đính kèm sau:
Các thông báo khác: