THÔNG BÁO
Thông báo về việc triệu tập sinh viên tham gia tập huấn nhận khen thưởng tại Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp năm 2020
(21/07/2020 17:29)
Sinh viên có tên trong danh sách nhận khen thưởng tại Lễ Bế giảng thực hiện theo các nội dung của công văn đính kèm
Các thông báo khác: