THÔNG BÁO
Thông báo v/v kế hoạch giảng dạy và học tập cho lưu học sinh Lào
(23/07/2020 15:06)
Giảng viên phụ trách lớp học phần có lưu học sinh Lào đăng ký học tập tổ chức lớp học giảng dạy trực tuyến, Nhà trường đề nghị lưu học sinh Lào chủ động liên hệ với giảng viên để cùng thống nhất lịch học. Lưu học sinh có trở ngại hoặc khó khăn liên hệ với Cô Dương Thị Bạch Liên (Email: dtblien@husc.edu.vn) để được hỗ trợ.
Các thông báo khác: