THÔNG BÁO
Thông báo nghỉ học ngày 01/08/2020
(31/07/2020 17:05)
Theo Công văn 761/ĐHKH-ĐTĐHCTSV ngày 30/07/2020 của Hiệu trường, ngày thứ 2 (03/08/2020) Nhà trường mới bắt đầu tổ chức đào tạo trực tuyến, ngày thứ 7 (01/08/2020) giảng dạy vẫn giảng dạy trên lớp bình thường. Tuy nhiên, Đại học Huế vừa ra Công văn số 1165/ĐHH-VP ngày 31/07/2020 yêu cầu các đơn vị không tổ chức lớp học tập trung kể từ ngày 31/07/2020. Vì vậy, các lớp học phần học trong ngày thứ 7 (01/08/2020) sẽ được nghỉ.

Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên sẽ cắt lịch trên hệ thống. Các giảng viên chủ động thống nhất với sinh viên lịch dạy bù trong thời gian thích hợp.

Tải công văn Đại học Huế

Các thông báo khác: