THÔNG BÁO
Thông báo kế hoạch tổ chức dạy và học học phần Lập trình hướng đối tượng bằng tiếng Anh trong học kỳ I, năm học 2020 - 2021
(07/08/2020 15:15)
Căn cứ Kế hoạch dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2017-2025 thuộc Đề án ngoại ngữ Quốc gia, kể từ học kỳ II năm học 2019 – 2020 trở về sau, Trường Đại học Khoa học sẽ tiến hành tổ chức giảng dạy và học tập 04 học phần: Tin học đại cương; Cấu trúc dữ liệu và thuật toán; Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL) và lập trình hướng đối tượng bằng tiếng Anh cho sinh viên các khóa ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm Khóa 43 trở về sau hoặc sinh viên các khóa khác nếu có nhu cầu. Theo Kế hoạch đào tạo của học kỳ I năm học 2020 – 2021 của hai ngành Công nghệ thông tin và Kỹ thuật phần mềm Khóa 43, Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức dạy và học học phần Lập trình hướng đối tượng bằng tiếng Anh. Chi tiết cụ thể xem tại nội dung đính kèm sau:
Các thông báo khác: