THÔNG BÁO
Thông báo Đăng ký học phần trễ hạn, học kỳ 1, năm học 2020 - 2021
(04/09/2020 07:56)
Ngày 27/8/2020, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học đã có Công văn số 881/ĐHKH-ĐTĐHCTSV về việc triển khai đào tạo học kỳ 1, năm học 2020 – 2021, trong đó đã thông báo rõ việc giảng dạy và học tập sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến bắt đầu từ ngày 14/9/2020. Để thuận lợi cho sinh viên trong việc nhận đơn và xét duyệt đăng ký học phần trễ hạn của sinh viên theo quy chế, Nhà trường thông báo cho các đơn vị và sinh viên biết các nội dung như sau:

1. Nộp đơn xử lý học phần trễ  hạn

Thời gian sinh viên nộp đơn xử lý học phần trễ hạn (đăng ký học phần bổ sung, chuyển đổi nhóm lớp học phần, rút học phần) từ ngày 14/9/2020 đến 25/9/2020 bằng một trong hai hình thức:

    - Nộp đơn trực tiếp: Sinh viên nộp đơn tại Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên nếu sinh viên có thể đến trường.

    - Nộp đơn qua email: Sinh viên sử dụng email cá nhân theo tên miền @husc.edu.vn (đã được Nhà trường cấp trước đây phục vụ cho việc học tập trực tuyến) để gửi đơn nếu sinh viên không thể đến trường. Lưu ý tiêu đề về email là “Họ tên sinh viên + Khóa học” và đính kèm file các đơn xin xử lý học phần của sinh viên.

2. Nhận và xử lý đơn

    - Trừ các đơn nhận trực tiếp từ sinh viên, Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên chỉ nhận và xử lý các đơn đề nghị của chính sinh viên gửi đến bằng email có tên miền @husc.edu.vn.

    - Sinh viên thuộc các khóa đã tốt nghiệp chưa có tài khoản email theo tên miền @husc.edu.vn liên hệ với chuyên viên Tôn Thất Tuấn để được cấp tài khoản.

    - Sinh viên thuộc các khóa học gửi đơn đến địa chỉ được phân công như sau:

STT

Họ và tên cán bộ

Địa chỉ email

Nhiệm vụ

1

Tôn Thất Tuấn

tttuan@husc.edu.vn

Cấp tài khoản

2

Lê Thị Thanh Hải

ltthai@husc.edu.vn

Phụ trách Khóa 40 trở về trước

3

Hoàng Thị Hằng

hthang@husc.edu.vn

Phụ trách Khóa 41

4

Lê Thị Bích Thủy

ltbthuy@husc.edu.vn

Phụ trách Khóa 42

5

Trần Thị Kim Phượng

ttkphuong@husc.edu.vn

Phụ trách Khóa 43

Đề nghị Trưởng các đơn vị thông báo cho cán bộ và sinh viên biết để thực hiện./.

Thông tin chi tiết xem tại đây

Các thông báo khác: