THÔNG BÁO
Thông báo Kế hoạch giảng dạy - học tập Khóa 44 và các lớp học phần không tổ chức giảng dạy trực tuyến
(15/09/2020 14:04)
Phòng ĐTĐH và CTSV thông báo đến Quý Thầy cô và sinh viên Kế hoạch dạy - học Khóa 44, đăng ký trễ hạn các lớp học phần Khóa 44 và các lớp học phần không tổ chức dạy học trực tuyến.

Thực hiện Công văn số 881/ĐHKH-ĐTĐHCTSV ngày 27/08/2020 của Hiệu trưởng về việc triển khai đào tạo cho học kỳ 1, năm học 2020-2021, Nhà trường thông báo cho các đơn vị và sinh viên biết các nội dung như sau:

Chi tiết xem tập tin đính kèm

Các thông báo khác: