THÔNG BÁO
Thông báo v/v mở lớp học phần bổ sung, lần 1 học kỳ 1 năm học 2020-2021
(09/09/2020 10:33)
Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên khóa trước được học lại các học phần theo đúng kế hoạch đào tạo, căn cứ đề nghị của Khoa quản lý chuyên môn, Nhà trường thông báo cho các đơn vị và sinh viên biết việc mở lớp học phần bổ sung trong học kỳ I, năm học 2020-2021. Chi tiết cụ thể sinh viên xem tại nội dung đính kèm sau:
Các thông báo khác: