THÔNG BÁO
Thông báo v/v ban hành thời khóa biểu tạm thời và danh sách các học phần bị hủy đợt 1 - học kỳ 1, năm học 2020-2021
(01/09/2020 09:05)
Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên gửi đến Quý giảng viên và sinh viên thời khóa biểu tạm thời và danh sách các học phần bị hủy đợt 1 - học kỳ 1, năm học 2020-2021
Các thông báo khác: