THÔNG BÁO
Quyết định v/v hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ chính quy thuộc đối tượng người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo/cận nghèo tháng 01, 02, 3, 4, 5, 6 năm 2020
(07/08/2020 08:02)
Những sinh viên không có tên trong danh sách trên do không đủ tiêu chí (Không thi tuyển đầu vào). Chi tiết Quyết định và danh sách sinh viên xem tại nội dung đính kèm sau:
Các thông báo khác: