THÔNG BÁO
Kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh, sinh viên" đợt 1 dành cho sinh viên năm thứ Nhất K44 năm học 2020-2021
(15/09/2020 09:39)
Thực hiện Công văn số 1342/ĐHH-ĐTCTSV ngày 03/9/2020 của Đại học Huế về việc tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh, sinh viên" năm học 2020-2021; Trường Đại học Khoa học xây dựng Kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh, sinh viên" năm học 2020-2021 như sau:

- Địa điểm: Hội trường A1, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.

- Thời gian tổ chức: Ngày 18/9/2020 (thứ Sáu)

Chi tiết cụ thể sinh viên xem tại nội dung đính kèm sau:

KẾ HOẠCH TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN

Các thông báo khác: