THÔNG BÁO
Thông báo về việc cung cấp số liệu, kiểm tra giờ giảng đại học, học kỳ 3 năm học 2019-2020
(11/09/2020 14:04)
Để phục vụ cho việc cập nhật số liệu về giảng dạy đại học, kiểm tra và phản hồi kết quả thống kê giờ quy chuẩn của học kỳ 3 năm học 2019-2020, Hiệu trưởng yêu cầu Trưởng các đơn vị và giảng viên thực hiện một số nhiệm vụ sau:
Các thông báo khác: