THÔNG BÁO
Thông báo về việc cung cấp số liệu, kiểm tra giờ giảng đại học, năm học 2019-2020
(08/07/2020 14:26)
Kính gửi: Trưởng các đơn vị

           Để phục vụ cho việc cập nhật số liệu về giảng dạy đại học, kiểm tra và phản hồi kết quả thống kê giờ quy chuẩn của học kỳ 2 và cả năm học 2019-2020, Hiệu trưởng yêu cầu Trưởng các đơn vị và giảng viên thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Xem thông tin chi tiết tại đây

Các thông báo khác: