THÔNG BÁO
Thông báo v/v khen thưởng khuyến khích tài năng đợt 1 năm 2020 cho sinh viên Tốt nghiệp
(02/07/2020 08:27)
Căn cứ Công văn số 703/ĐHH-ĐTCTSV ngày 15/5/2020 của Giám đốc Đại học Huế về việc khen thưởng khuyến khích tài năng đợt 1 năm 2020 cho sinh viên tốt nghiệp; nhằm biểu dương khen thưởng sinh viên được kịp thời, Hiệu trưởng yêu cầu Trưởng các Khoa thực hiện xét khen thưởng khuyến khích tài năng sinh viên đợt 1 năm 2020 theo các tiêu chuẩn đính kèm và lập danh sách theo mẫu gửi cho Trường (qua Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên) trước ngày 17/7/2020). Chi tiết cụ thể xem tại nội dung đính kèm sau:
Các thông báo khác: