THÔNG BÁO
Thông báo về việc đăng ký tham gia chương trình Thực tập 06 tháng tại Nhật Bản miễn phí (dành cho sinh viên K40, K41 hệ 04 năm và K39, K40 hệ 5 năm)
(18/06/2020 14:21)
Nhà trường thông báo đến sinh viên K40, K41 hệ 04 năm và K39, K40 hệ 5 năm tìm hiểu và đăng ký tham gia chương trình thực tập 06 tháng tại Nhật Bản miễn phí
Các thông báo khác: