THÔNG BÁO
Thông báo về việc cung cấp thông tin nhận học bổng KKHT HKII/19-20 của Sinh viên hệ chính quy
(10/06/2020 08:52)
Những sinh viên có tên trong danh sách được cấp học bổng KKHT HKII/19-20 kiểm tra thông tin về số tài khoản, số tiền được nhận. Những Sinh viên chưa có mã tài khoản ATM cần liên hệ phòng KHTC-CSVC (tầng 2, nhà A) để cung cấp thông tin trước ngày 17/6/2020.
Các thông báo khác: