THÔNG BÁO
Thông báo về việc trả lại học phí còn thừa học kỳ I/2019-2020 cho Sinh viên khóa 43
(07/05/2020 10:46)
Những sinh viên có tên trong danh sách còn dư học phí HK1/19-20 kiểm tra thông tin về số tài khoản, số tiền được nhận. Những Sinh viên chưa có mã tài khoản ATM cần liên hệ phòng KHTC-CSVC (tầng 2, nhà A) trước ngày 14/5/2020.
Các thông báo khác: