THÔNG BÁO
Thông báo thay đổi thời gian tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu ra Ngoại ngữ không chuyên bậc 2/6 và 3/6 (A2 và B1) đợt 1, năm 2020
(04/05/2020 08:07)
Trường Đại học Ngoại ngữ dự kiến tổ chức thi đánh giá năng lực đầu ra NNKC đợt 1 năm 2020 cho sinh viên chính quy của Đại học Huế, kế hoạch thay đổi cụ thể như sau: (xem chi tiết nội dung đính kèm)
Các thông báo khác: