THÔNG BÁO
Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch đào tạo học kỳ II năm học 2019-2020
(01/05/2020 09:57)
Do diễn biến của dịch Covid-19 kéo dài, để đảm bảo thời gian cho công tác giảng dạy, học tập của giảng viên và sinh viên, Hiệu trưởng thông báo việc điều chỉnh kế hoạch đào tạo của học kỳ 2, năm học 2019-2020 như sau:
Các thông báo khác: