THÔNG BÁO
Thông báo v/v thu học phí môn học giáo dục thể chất học lớp riêng kỳ 2 năm học 2019-2020
(20/05/2020 14:17)
Mức thu học phí là 240.000đ/1 tín chỉ (TC). Sinh viên nộp trực tuyến theo hướng dẫn cụ thể của thông báo. Chi tiết cụ thể xem tại nội dung đính kèm sau:
Các thông báo khác: