THÔNG BÁO
Thông báo v/v xét hỗ trợ chi phí học tập tháng 01, 02, 3, 4, 5, 6 năm 2020 cho sinh viên là dân tộc thiểu số có gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo năm 2020
(18/06/2020 15:30)
Chi tiết thông báo sinh viên xem tại nội dung đính kèm sau:
Các thông báo khác: