THÔNG BÁO
Thông báo về việc tổ chức học kỳ 3 năm học 2019-2020 và các lớp riêng vào thứ 7 và chủ nhật hàng tuần dành cho sinh viên có nguyện vọng trả nợ các học phần đang thiếu điểm trong Chương trình môn học Giáo dục Thể chất
(30/06/2020 07:49)
Căn cứ Công văn số 852/ĐHH-ĐTCTSV ngày 11 tháng 6 năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế về việc thực hiện kế hoạch giảng dạy các môn học Giáo dục thể chất. Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên các trường đại học thành viên và các khoa, Phân hiệu thuộc Đại học Huế còn thiếu điểm các học phần trong Chương trình môn học Giáo dục Thể chất, Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế tổ chức học kỳ 3 năm học 2019-2020 và các lớp riêng vào thứ 7 và chủ nhật hàng tuần dành cho sinh viên. Thời gian đăng ký từ ngày ra thông báo đến ngày 17 tháng 7 năm 2020. Chi tiết cụ thể sinh viên xem tại nội dung đính kèm sau:
Các thông báo khác: