THÔNG BÁO
Thông báo về việc tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp đại học đợt 2 năm 2020
(18/06/2020 08:35)
Để tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp đại học đợt 2 năm 2020 cho sinh viên, Hiệu trưởng yêu cầu Trưởng các đơn vị và sinh viên thực hiện một số công việc sau đây:
Các thông báo khác: