THÔNG BÁO
Thông báo Kết quả rà soát điều kiện xét tốt nghiệp đại học hệ Chính quy, đợt 2 năm 2020
(11/07/2020 16:19)
Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên thông báo cho các Khoa, sinh viên chính khóa 39 (hệ 5 năm), khóa 40 (hệ 4 năm) và sinh viên có làm đơn xin xét tốt nghiệp sớm hoặc muộn biết kết quả rà soát điều kiện tốt nghiệp chuyên môn và các chứng chỉ điệu kiện tốt nghiệp. Đề nghị sinh viên xem danh sách chi tiết đính kèm. Danh sách sinh viên các ngành sẽ được liên tục cập nhật sau khi việc rà soát được hoàn thành.

Kính gửi:        

             - Trưởng các đơn vị;
             - Các lớp sinh viên.

 

       Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên thông báo cho các Khoa và sinh viên biết kết quả rà soát điều kiện tốt nghiệp chuyên môn và các chứng chỉ điều kiện: GDTC, GDQP, Ngoại ngữ không chuyên, bằng Tốt nghiệp THPT như sau:

STT

Ngành học/Chuyên ngành

Ngày công bố

Kết quả

Ghi chú

1

Toán học

 07/7/2020

Tải file

 

2

Công nghệ thông tin

 14/7/2020

Tải file

 

3

Vật lý học

 08/7/2020

Tải file

  

4

Kiến trúc

 13/7/2020

Tải file

  

5

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

 09/7/2020

Tải file

  

6

Toán ứng dụng

 14/7/2020

Tải file

 

7

Hóa học

 10/7/2020

Tải file

 

8

Địa chất học

 

Tải file

  Không có sinh viên

9

Kỹ thuật địa chất

 10/7/2020

Tải file

 

10

Kỹ thuật trắc địa-Bản đồ

 10/7/2020

          Tải file

 

11

Sinh học

11/7/2020

Tải file

 

12

Địa lý tự nhiên

 10/7/2020

Tải file

 

13

Khoa học môi trường

 11/7/2020

Tải file

 

14

Công nghệ sinh học

 11/7/2020

Tải file

  

15

Văn học

 08/7/2020

Tải file

 

16

Lịch sử

11/7/2020 

Tải file

 

17

Triết học

 08/7/2020

Tải file

 

18

Hán Nôm

 08/7/2020

Tải file

 

19

Báo chí

 10/7/2020

Tải file

 Cập nhật ngày 14/07/2020

20

Công tác xã hội

13/7/2020 

Tải file

  

21

Xã hội học

 13/7/2020

Tải file

 

22

Ngôn ngữ học

 08/7/2020

Tải file

 

23

Đông phương học

 13/7/2020

Tải file

  

24

Quản lý tài nguyên môi trường

 10/7/2020

          Tải file

 

 

Đề nghị sinh viên kiểm tra kết quả rà soát điều kiện tốt nghiệp và phản hồi những sai sót (nếu có) cho Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên (cán bộ phụ trách) để xem xét điều chỉnh hạn cuối ngày 13/7/2020.

Thừa Thiên Huế, ngày 06 tháng 7 năm 2020

TL. HIỆUTRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐTĐH VÀ CTSV

Các thông báo khác: