THÔNG BÁO
Thông báo về việc mở bổ sung lớp học phần, lần 10, học kỳ 2 năm học 2021-2022
(12/04/2022 08:17)
Phòng ĐTĐHCTSV thông báo đến sinh viên toàn trường về việc mở bổ sung lớp học phần, lần 10, học kỳ 2, năm học 2021-2022. Chi tiết cụ thể sinh viên xem tại nội dung đính kèm

1.Tên học phần: Kỹ thuật đồng bộ và báo hiệu, mã học phần DTV3262 

          2. Học phí: Tính theo quy định mức thu học phí lớp riêng năm học 2021-2022

          3. Sinh viên đăng ký học phần qua mạng Internet tại trang Web: http://ums.husc.edu.vn/ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 14/04/2022

           Nội dung chi tiết

Các thông báo khác: