THÔNG BÁO
Thông báo về việc điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2, năm học 2021-2022
(07/05/2022 21:51)
Nhà trường thông báo đến giảng viên và sinh viên về việc điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2, năm học 2021-2022.
Các thông báo khác: