THÔNG BÁO
Một số lưu ý đối với hình thức thi Tiểu luận, kỳ thi kết thúc học phần, học kỳ II, năm học 2021-2022
(19/05/2022 14:12)
Nhà trường thông báo đến sinh viên lưu ý đối với hình thức thi Tiểu luận như sau:

- Sinh viên vào địa chỉ website: tieuluan.husc.edu.vn, đăng nhập trang Quản lý tiểu luận với cùng thông tin đăng nhập cho tài khoản tín chỉ của sinh viên tại Trang thông tin đào tạo đại học của Nhà trường để nhận đề thi tiểu luận.

- Sinh viên làm bài thi tiểu luận theo đúng hình thức được quy định tại địa chỉ:

http://husc.hueuni.edu.vn/khaothi/downloads.php?download_id=348

- Sinh viên không được đánh dấu hoặc làm ký hiệu riêng dưới bất kỳ hình thức nào; tuyệt đối không được ghi họ tên, mã sinh viên trong nội dung bài thi tiểu luận.

- Sinh viên nộp bài thi tiểu luận theo đúng quy định được hướng dẫn tại địa chỉ:

http://husc.hueuni.edu.vn/khaothi/announcements.php?readmore=2369

Mỗi bài thi tiểu luận hoàn chỉnh là 01 file pdf. Sinh viên phải nộp bài thi tiểu luận đúng thời gian quy định. Nếu quá thời hạn nộp tiểu luận, hệ thống sẽ khóa chức năng nộp bài. Sinh viên không nộp bài xem như vắng thi.

Chi tiết cụ thể sinh viên xem tại nội dung đính kèm sau:

NOIDUNGTHONGBAO

Các thông báo khác: