THÔNG BÁO
Thông báo về việc cung cấp số liệu, kiểm tra giờ giảng đại học, năm học 2021-2022
(04/05/2022 10:27)
Để phục vụ cho việc cập nhật số liệu về giảng dạy đại học, kiểm tra và phản hồi kết quả thống kê giờ quy chuẩn của học kỳ 2 và cả năm học 2021-2022, Hiệu trưởng yêu cầu Trưởng các đơn vị và giảng viên thực hiện một số nhiệm vụ sau (xem chi tiết tại nội dung đính kèm)
Các thông báo khác: