THÔNG BÁO
Kiểm tra danh sách dự kiến cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2021 - 2022
(04/05/2022 15:04)
Sinh viên căn cứ danh sách dự kiến cấp học bổng đính kèm để phản hồi (nếu có) cho Nhà trường

DANH SÁCH

Thời gian phản hồi (nếu có) trước ngày 08/5/2022

Phản hồi trực tiếp tại thầy Thái Nhật Trường - Phòng ĐTĐHCTSV

Hoặc phản hồi qua email: uesa@husc.edu.vn

Các thông báo khác: