THÔNG BÁO
Thông báo về việc mở bổ sung lớp học phần, lần 11, học kỳ 2 năm học 2021-2022
(20/04/2022 13:51)
Phòng ĐTĐHCTSV thông báo đến sinh viên toàn trường về việc mở bổ sung lớp học phần, lần 11, học kỳ 2, năm học 2021-2022. Chi tiết cụ thể sinh viên xem tại nội dung đính kèm

1.      Tên học phần:

      - Sinh học phát triển, mã học phần SIN2032

- Kinh tế chính trị học Mác – Lênin, mã học phần CTR1083

         2. Học phí: Tính theo quy định mức thu học phí lớp riêng năm học 2021-2022

         3. Sinh viên đăng ký học phần qua mạng Internet tại trang Web:  http://ums.husc.edu.vn/ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 24/04/2022.

          Nội dung chi tiết

Các thông báo khác: