THÔNG BÁO
Thông báo về việc mở bổ sung lớp học phần, lần 9, học kỳ 2 năm học 2021-2022
(31/03/2022 09:00)
Phòng ĐTĐHCTSV thông báo đến sinh viên toàn trường về việc mở bổ sung lớp học phần, lần 9, học kỳ 2, năm học 2021-2022. Chi tiết cụ thể sinh viên xem tại nội dung đính kèm.

1.Tên học phần: Kỹ thuật các hợp chất thiên nhiên, mã học phần HOA4402 

          2. Học phí: Tính theo quy định mức thu học phí lớp riêng năm học 2021-2022

          3. Sinh viên đăng ký học phần qua mạng Internet tại trang Web: http://ums.husc.edu.vn/ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 03/04/2022

Nội dung chi tiết

Các thông báo khác: