THÔNG BÁO
Thông báo về việc mở bổ sung lớp học phần, lần 8, học kỳ 2 năm học 2021-2022
(22/03/2022 15:43)
Phòng ĐTĐHCTSV thông báo đến sinh viên toàn trường về việc mở bổ sung lớp học phần, lần 8, học kỳ 2, năm học 2021-2022. Chi tiết cụ thể sinh viên xem tại nội dung đính kèm.

1.Tên học phần: Thực hành vật lý đại cương, mã học phần VLY1031

          2. Học phí: Tính theo quy định mức thu học phí lớp riêng năm học 2021-2022

          3. Sinh viên đăng ký học phần qua mạng Internet tại trang Web: http://ums.husc.edu.vn/ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 27/03/2022.

           Nội dung chi tiết

Các thông báo khác: