THÔNG BÁO
Trường Đại học Khoa học thông báo đến sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ kết quả điểm thi học phần Môi trường và con người của học kỳ 1, năm học 2021-2022
(14/03/2022 16:19)
Kết quả điểm thi học phần Môi trường và con người của học kỳ 1, năm học 2021-2022 (Xem chi tiết các tập tin đính kèm)
Các thông báo khác: